Aftale om tjenestefrihed

Retningslinjer for tjenestefrihed

Ud over den almindelige planlagte ferie opstår der jævnligt situationer, hvor medarbejdere har behov for at kunne holde fri fra arbejde.

Der kan både være tale om situationer, der kan planlægges – f.eks. markering af runde fødselsdage i den nærmeste familie og andre mærkedag – og situationer, der ikke kan planlægges, f.eks. deltagelse i begravelser.

Uanset situationen er ledelsen forpligtiget til at være åben for en god dialog med medarbejderen om de individuelle behov for at have fri til diverse private begivenheder. Der skal være plads til at tilgodese medarbejdernes forskellige behov med et blik for de forskellige rammer og vilkår, der er på de enkelte arbejdspladser.

Retningslinjer for tjenestefrihed følger på alle tidspunkter gældende overenskomster. Alle medarbejdere har ifølge nuværende overenskomster ret til at holde fri med løn i følgende situationer:

  • Alvorlig sygdom i den nærmeste familie
  • Hospitalsindlæggelse af børn under 14 år
  • Akutte læge- og tandlægebesøg
  • Kontrol-lægebesøg og ambulante behandlinger, som ikke kan placeres udenfor arbejdstid
  • Pasning af alvorligt syge børn under 18 år

I øvrigt har medarbejdere mulighed for efter dialog med lederen at holde fri med løn i følgende situationer:

  • Deltagelse i nærtståendes begravelse
  • Fædre/med-mor i forbindelse med barnets fødsel/modtagelse med mindre medarbejderen har ubrugt og uplanlagt restferie eller fridag, der gør, at det er rimeligt og uproblematisk, at medarbejderen anvender det.

Når der er tale om frihed i situationer, der kan planlægges på forhånd, f.eks. private mærkedage, så skal lederen så vidt muligt og i dialog med medarbejderne sikre fleksibilitet og søge for at imødekomme ønsker om at holde fri.

Hvis en medarbejder i en konkret situation ikke har haft mulighed for at reservere ferie eller anden fridag til en sådan planlagt begivenhed, f.eks. hvis medarbejderen ikke har optjent ferie eller har feriekort fra en tidligere arbejdsgiver, så kan lederen konkret beslutte, at medarbejderen kan holde fri uden løntræk.

Vedtaget af HovedMED den 21. januar 2016